Maatschappelijke stage / Lange stage OM – SSR

Maatschappelijke stage

Doel van de maatschappelijke stage is het verbinden van de rio met het maatschappelijke werkveld om hem heen. Inzicht in de bedrijfsvoering en de strategische en maatschappelijke dilemma’s van relevante organisaties helpt de rio bij het bepalen van zijn rol als toekomstig rechter of raadsheer. In principe kan de rio zelf bepalen waar en hoe hij invulling wil geven aan de maatschappelijke stage, zolang hij aan kan tonen dat de stage hem helpt bij zijn ontwikkeling om aan de eindtermen van de opleiding te voldoen. Voorbeelden van stageverlenende organisaties zijn de politie, en de advocatuur, maar ook schuldhulpverlening, een deurwaarderskantoor of een gevangenis. Een maatschappelijke stage duurt minimaal vier dagen en maximaal een half jaar. Het is een mogelijkheid om in die periode bij meerdere organisaties stage te lopen. Binnen de leerwerkomgeving Strafrecht wordt in principe in plaats van een maatschappelijke stage een lange stage bij het OM gelopen. Daarnaast kan eventueel ook nog een maatschappelijke stage worden gelopen.

Maatschappelijke stage binnen de advocatuur

Binnen ieder rechtsgebied speelt de advocatuur een belangrijke rol. Door de rol van advocaat te bekleden, krijgt de rio de gelegenheid vanuit het gezichtspunt van deze procesdeelnemer de impact van het optreden van de rechter te ondervinden. Hij krijgt meer inzicht in de aanloop naar een rechtszaak, de afwegingen die daarin gemaakt worden en de dilemma’s die daarbij een rol kunnen spelen. Bovendien wordt hij geconfronteerd met de effecten van rechterlijke beslissingen en met de factoren die bijdragen aan de begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid daarvan. Het is aan advocatenkantoren om te bepalen of zij als stageverlenende organisatie willen optreden. Vanuit de Rio-opleiding wordt als eis gesteld dat binnen de betreffende vestiging minimaal drie advocaten met stagebevoegdheid werkzaam zijn, waarvan een met zeven jaar of meer ervaring in de rechtspraktijk. Een advocatuurstage moet buiten het eigen arrondissement doorlopen worden. Ook de advocatuurstages duren minimaal vier dagen en maximaal een half jaar. Daarbij is bekend dat bij advocatenkantoren een sterke voorkeur bestaat voor stages van een half jaar. Om de nodige kennis en ervaring over een specifieke sector mee te brengen, wordt aangeraden de stage in de laatste periode van de leerwerkomgeving te lopen. Het is raadzaam er bij het plannen van een stage in de advocatuur rekening mee te houden dat de NOvA elk jaar begin maart en begin september de cursus ‘Module 1: Introductie in de Advocatuur‘ organiseert. Als deze cursus wordt gevolgd, komen de kosten voor rekening van het kantoor waar de rio stage gaat lopen. Stem dit vooraf af in de stageovereenkomst.

Lange stage OM

Het doel van een stage bij het OM is het verkrijgen van een grondig inzicht in het werk van de officier van justitie. Deze stage wordt doorlopen in een parket dat onder een ander arrondissement valt dan waar de rio werkzaam is. De rio fungeert tijdens deze stage, die bij voorkeur minimaal drie maanden duurt, als substituut officier van justitie. Het is aan te raden dat de rio deze stage in de laatste periode van de leerwerkomgeving Strafrecht loopt, omdat hij dan al een goed inzicht in de strafsector heeft verkregen. Tijdens de OM-stage houdt de rio zich bij voorkeur bezig met:

  • het vervullen van de rol van officier van justitie op zittingen;
  • het opstellen van tenlasteleggingen;
  • het deelnemen aan de piketdienst;
  • het doen van voorgeleidingen;
  • het mee helpen leiden van een politieonderzoek samen met een ervaren officier van justitie en daarmee het beslissen over het toepassen van verschillende opsporingsmethoden;
  • het doen van een relatief ‘lichte’ Meervoudig Kamer-zaak (bijvoorbeeld een zaak met meerdere inbraken of diefstal met geweld), om ook de dynamiek op een meervoudige zitting vanuit het perspectief van de officier van justitie te ervaren;
  • het deelnemen aan een doorzoeking van een woning;
  • het deelnemen aan een bestuurlijk overleg (regionaal overleg tussen OM, politie en gemeentebestuur).

Rio’s volgen ter voorbereiding op de OM-stage een leeractiviteit betreffende tenlasteleggingtechniek en presenteren ter terechtzitting.